Inloggen | Registreren   Taal: Nederlands (actief) Language: English Sprache: Deutsch

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Area 077 (01/01/2022)

Artikel  1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel  2. Aanbiedingen en prijzen

Artikel  3. Evenementen

Artikel  4. Boekingen

Artikel  5. Betaling 

Artikel  6. Annulering

Artikel  7. Uitvoering van de overeenkomst 

Artikel  8. Overmacht/in gebreke blijven Area 077

Artikel  9. Klachten

Artikel 10. Inlog Account

Artikel 11. Vriend van Area 077

Artikel 12. Alcohol en drugs
Artikel 13. Strafbare feiten en overtredingen
Artikel 14. Deelname met eigen airsoftreplica’s

Artikel 15. Joule Meting 

Artikel 16. Replica’s en onze locatie

Artikel 17. Verboden wapens   

Artikel 18. Vernieling, verlies, beschadiging zaken Area 077 

Artikel 19. Beschadiging zaken en/of letsel deelnemer
Artikel 20. Aansprakelijkheid Area 077

Artikel 21. Spelbegeleiding/Marshalls

Artikel 22. Extreme Ideologieën/Aanstootgevende kleding

Artikel 23. Overmacht

Artikel 24. Geschilbeslechting 

Artikel 25. Toepasselijk recht
Artikel 26. Wijziging van de voorwaarden Area 077 

Artikel 27. Aansprakelijkheid (Deelnemer, ongevallen)

Artikel 28. Ongeval/EHBO

Artikel 29. Planning en Locatie

Artikel 30. Reglement

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tussen Area 077 en een opdrachtgever/deelnemer. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien betrokken partijen dit schriftelijk overeenkomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en prijzen 
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 3. Evenementen

Area 077 organiseert, als lid organisatie van de NABV (Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging), open airsoft evenementen.

Area 077 organiseert privé evenementen voor lasertag en airsoft

 

Artikel 4. Boekingen 
Boeking kunt u uitsluitend doen via onze website. U ontvangt een automatisch gegenereerde bevestiging van de boeking.

Een boeking is pas definitief nadat de betaling c.q. aanbetaling is gedaan.

Op het moment dat u een boeking doet is er sprake van een bindende overeenkomst, welke slechts kan worden ontbonden indien beide partijen dit schriftelijk overeen komen.

Artikel 5. Betaling 
Betaling van deelname aan evenementen dient te geschieden bij boeking van het evenement. Indien de online betaling niet succesvol is dan kan het verschuldigde bedrag worden overgemaakt naar het in de bevestigingsmail genoemde rekeningnummer t.n.v. Area 077.

Betalingen van extra afgenomen diensten en goederen tijdens het evenement dienen direct bij afname van deze goederen of diensten te worden voldaan.

Artikel 6. Annulering
Annulering dient schriftelijk of per E-mail te worden gedaan.

Annulering kan zonder opgave van reden tot 48 uur voor aanvang van het geboekte evenement. In onderling overleg kan dan een nieuwe datum worden afgesproken voor een vervangend of gelijkwaardig evenement. Het recht op een vervangend of gelijkwaardig evenement blijft 12 maanden van kracht.

Annulering binnen 48 uur voor aanvang van het geboekte evenement geeft geen recht op deelname aan een vervangend of gelijkwaardig evenement, tenzij Area 077 oordeelt dat er voldoende aanleiding is om hiervan af te wijken,

Restitutie van boekingsgeld is slechts mogelijk indien het voor de deelnemer(s) onmogelijk is om deel te nemen aan een vervangend of vergelijkbaar evenement. In voorkomende gevallen ligt de bewijslast hiervoor nadrukkelijk bij de deelnemer(s)

Indien Area 077 besluit tot een terugbetaling dan wordt het restitutie bedrag verminderd met € 10,- administratie kosten. 

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst 
Area 077 verplicht zich de benodigde en redelijkerwijs te verwachten inspanningen te leveren om de geboekte evenementen te organiseren en doorgang te laten vinden.

Artikel 8. Overmacht/in gebreke blijven Area 077
Indien Area 077 in gebreke blijft bij het organiseren van het geboekte evenement, hetzij door overmacht, hetzij door een andere oorzaak, zal in onderling overleg een nieuwe datum worden vastgelegd, om deelname aan een vervangend en gelijkwaardig evenement alsnog mogelijk te maken. Area 077 behoud het recht om geen vervangend evenement te organiseren en het boekingsgeld te retourneren.

Artikel 9. Klachten
Klachten over de verleende diensten dienen binnen 7 dagen na het evenement schriftelijk worden gemeld aan Area 077. Indien een klacht naar het oordeel van Area 077 gegrond is, zal Area 077 zich inspannen om de klacht naar aller tevredenheid op te lossen.

Artikel 10. Inlog Account

Op de website van Area 077 kunt u een gratis account aanmaken waarmee U makkelijker kunt boeken. Als U een account heeft op de website van Area 077, stemt U ermee in dat Area 077 deze gegevens mag gebruiken vor marketing doeleinden en interne controle. U kunt uw account zelf beheren en/of verwijderen.

Artikel 11. Vriend van Area 077

Als U een account heeft aangemaakt op de website van Area077, heeft U de mogelijkheid om vriend van Area077 te worden. Hiermee krijgt U korting op deelname aan evenementen. Als vriend van Area077 kunt U tevens deelnemen aan Friendly Fire evenementen, welke doorgaans wekelijks worden georganiseerd. Hiervoor dient wel geboekt te worden en vol is vol.

Je kunt in je account zelf de vriendenpas activeren.

Bij 1e activering krijg je als nieuwe vriend een patch van Area 077.

Vrienden dienen zicht te houden aan de geldende regels omtrent de Friendly Fire avonden en aanwijzingen van de Friendly Fire Marshall op te volgen. Vrienden hebben een open opstelling naar belangstellenden voor de airsoftsport.

Je kunt als vriend worden geweigerd of geroyeerd door Area 077.

Artikel 12. Alcohol en drugs
Sporten op onze locatie gaat niet samen met alcohol- en/of drugsgebruik. Area 077 verstrekt om die reden geen alcoholhoudende dranken. Het is tevens verboden alcoholhoudende dranken in uw bezit te hebben op de gehele locatie, met uitzondering van de eigen auto. Deelnemers die onder invloed zijn of waarvan het vermoeden bestaat dat zij onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, worden uitgesloten van deelname aan het evenement. In voorkomende gevallen zal door Area 077 geen aanbod worden gedaan voor een vervangend evenement.

Artikel 13. Strafbare feiten en overtredingen
Indien u tijdens uw aanwezigheid op het terrein van Area 077 een strafbaar feit pleegt, zijn wij gebonden hier aangifte van te doen bij de politie.

Het overtreden van NABV regels zal bij de NABV worden gerapporteerd.

Artikel 14. Deelname met eigen airsoftreplica’s
Indien u wilt deelnemen aan een evenement met eigen airsoftreplica dient u in het bezit te zijn van een geldige NABV-lidmaatschaps c.q. een ander door de NABV afgegeven document waaruit blijkt dat u wettelijk bevoegd bent airsoftreplica’s in uw bezit te hebben.

Artikel 15. Joule Meting 

De maximale energie voor Area 077 is voor alle replica’s 1,2 Joule, Uitzondering zijn replica’s die uitsluitend worden gebruikt voor target shooting. Hiervoor geldt een limiet van 2,32 Joule.

Voor aanvang van een airsoft evenement moet U verplicht uw eigen replica’s laten testen op energie afgifte. De zogenoemde Joule meting.

U schiet met een 0,30 gram BB, die door Area077 wordt verstrekt, minimaal driemaal door de chronometer op aanwijzing van de marshall. De meting gebeurt met een chronometer van de organisatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan andere waardes die op andere chronometers worden weergegeven.

Als uw replica door de test komt, wordt deze voorzien van een markering.

Het bewust beïnvloeden van de Joulemeting op welke wijze dan ook om uw replica door de test te krijgen is voldoende aanleiding om van het evenement te worden verwijderd. Tevens zal dit worden gerapporteerd aan de NABV.

Voor replica’s die op HPA werken geldt dat de regulator dient te kunnen worden afgezekerd tegen tussentijdse verstelling.

Tijdens het evenement kan u nogmaals worden gevraagd door de chronometer te schieten. Dit kan indien het vermoeden bestaat dat er met teveel mondingenergie wordt geschoten of vanwege een steekproef. Hieraan dient u mee te werken.

Artikel 16. Replica’s en onze locatie

De parkeerplaats en het terras worden gekenmerkt als voor publiek toegankelijke plaatsen en zichtbaar vanaf de openbare weg. Daarom zijn replica’s hier niet toegestaan tenzij ze in een tas of koffer zijn opgeborgen.

In de safe zone is het toegestaan uw replica uit te pakken en in orde te maken voor het evenement.

U dient dit te doen bij de hiervoor bestemde tafels.

De safe zone dient ook safe te zijn en te blijven.

  • Magazijnen plaatsen is niet toegestaan
  • Replica’s dienen indien mogelijk op safe te staan
  • Heeft uw replica geen safety of een vast magazijn, dan is een barrelsocket verplicht.
  • Niet op andere personen richten
  • Droogvuren is niet toegestaan

Overtreding van deze regels wordt gesanctioneerd met 10 push-ups die direct en ter plekke dienen te worden gedaan. Het niet voldoen aan deze opvoedende sanctie betekend simpelweg verwijdering van het evenement.

Artikel 17. Verboden wapens   
Vuurwapens, luchtdrukwapens, wapenstokken, messen (tenzij flexibel rubber), airsoft granaten, rookbommen e.d. zijn  niet toegestaan. Deze lijst is niet uitputtend en de organisatie kan ad hoc beslissen over de toelaatbaarheid. Tevens zijn alleen biologisch afbreekbare BB’s van 6mm toegestaan.

Artikel 18. Vernieling, verlies, beschadiging zaken Area 077 
Bij opzettelijke of verwijtbare beschadigingen en/of vernielingen aan het speelveld en/of andere zaken, zoals ter beschikking gestelde airsoftreplica’s en andere uitrusting-stukken zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker en/of verantwoordelijke. Onder verwijtbaar wordt tevens verstaan roekeloosheid, onachtzaamheid, baldadigheid. Of er sprake is van verwijtbaarheid is ter beoordeling van Area 077. Camerabeelden kunnen bij de beoordeling worden ingezet.

Artikel 19. Beschadiging zaken en/of letsel deelnemer
U dient zich er van bewust te zijn dat het speelveld een realistisch karakter heeft, het speelveld staat vol met obstakels die nodig zijn voor het spel, hetgeen bij onoplettendheid van de deelnemer zou kunnen bijdrage aan het ontstaan van letsel. Area 077 kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor letsel op welke wijze dan ook. Evenmin kan Area 077 in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging aan kleding of zaken van de deelnemer.

Ter voorkoming van oogletsel dient u tijdens airsoft evenementen, op het speelveld, altijd de verstrekte of zelf meegenomen veiligheidsbril te dragen. Let erop dat deze voldoet aan de door de NABV gestelde eisen.

Artikel 20. Aansprakelijkheid Area 077
Indien Area 077 aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: De aansprakelijkheid van Area 077 is beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Area 077 is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 21. Spelbegeleiding/Marshalls
Tijdens het hele evenement zijn er marshalls aanwezig die het spel begeleiden en fungeren als aanspreekpunt. Ook in geval van problemen, geschillen of discussies doet u een beroep op de marshalls. Zij staan in voor een vlot verloop van het spel en de veiligheid van iedereen. Hun aanwijzingen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Artikel 22. Extreme Ideologieën/Aanstootgevende kleding
Badges, vlaggen, logo’s of kleding met verwijzing naar een verboden en/of extremistische groepering zijn niet toegestaan. Evenals aanstootgevende badges, vlaggen, logo’s of kleding. Hieronder vallen ook racistische of radicale uitlatingen. Politieke of religieuze uitingen zijn evenmin toegestaan. In geval van twijfel of discussie beslist Area 077 over de toelaatbaarheid.

Artikel 23. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Area 077 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Area 077 niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Area 077 opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 1 jaar zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. In voorkomend geval verplicht Area 077 zich ertoe restitutie te verlenen van het boekingsgeld van de nog niet ontvangen diensten, verminderd met € 10,- administratiekosten.

Artikel 24. Geschilbeslechting 
Ter zake van geschillen over met Area 077 gesloten overeenkomsten is uitsluitend de in de vestigingsplaats van Area 077 bevoegde rechter bevoegd te beslissen, tenzij dwingend rechtelijk de bevoegdheid van de Kantonrechter van de woonplaats van de wederpartij bevoegd is, of tenzij Area 077 verkiest het geschil aan te brengen bij de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 25. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Area 077 en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 26. Wijziging van de voorwaarden Area 077 
Area077 is ten alle tijden bevoegd deze voorwaarden aan te vullen of aan te passen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Het is dus het beste om deze voorwaarden uit te printen tijdens de boeking, Verouderde versies worden niet meer verstrekt,

Artikel 27. Aansprakelijkheid (Deelnemer, ongevallen)
Er wordt van u verwacht dat u zelf bepaalt of u fysiek in staat bent om deel te nemen aan een evenement. Airsoft is een actieve en dynamische sport die een verhoogd risico met zich meebrengt. Deelname is daarom geheel voor eigen risico.
U dient voorafgaand aan het evenement aan te geven of er fysieke of psychische klachten zijn waar we op moeten letten of die tot problemen kunnen leiden tijdens het evenement. Area 077 behoudt zich het recht uw deelname weigeren c.q. op te schorten indien we bedenkingen hebben over uw conditie.


Artikel 28. Ongeval/EHBO
Area 077 draagt er zorg voor dat er altijd een EHBO’r aanwezig is op een evenement. Bent u getuige van een ongeval of heeft u tijdens het spel medische hulp nodig dan dient u dit duidelijk kenbaar te maken aan een marshall en/of medespeler. Bent u er toe in staat dan roept u luid DANGER DANGER DANGER, waarop de Marshall het spel direct zal stil leggen middels een herhaald fluitsignaal en de nodige maatregelen zal nemen. Neem altijd uw ziektekostenverzekeringspas mee naar Area 077.
Realiseer u dat deelname op eigen risico is en Area 077 niet verantwoordelijk is voor de eventuele gevolgen c.q. gevolgschade.

Artikel 29. Planning en Locatie
Het speelveld van Area 077 bestaat uit 4 min of meer gescheiden indoorgedeelten en een outdoorgedeelte. Normaliter vormen deze gedeelten 1 groot speelveld. Area 077 behoudt zich echter het recht voor een of meerdere gedeelten af te sluiten, indien dit bevorderend is voor de spelkwaliteit. Tevens kan het outdoorgedeelte worden uitgesloten van het speelveld als de weersomstandigheden hier naar oordeel van Area 077 aanleiding toe geven.

Artikel 30. Reglement
Area 077 houdt fair-play hoog in het vaandel. Het deelname reglement dient dan ook gerespecteerd en gevolgd te worden. Het niet houden aan het reglement kan consequenties hebben.

 

AREA 077

Airsoft locatie

Baarlosestraat 325
5925 PM Venlo

Volg ons op Facebook Volg ons op Instagram Contact via Whatsapp